ГОДИШЊАК Правног  факултета Универзитета у Бањој Луци,  најстарији је часопис за правну теорију и праксу на овим просторима. Од давне 1977. године генерације универзитетских професора и асистената, те угледних стручњака из правне праксе, објављивали су овдје своје научне и стручне радове.

У нашем ГОДИШЊАКУ објављују се радови који су резултат вишегодишњег научног истраживачког и стручног ангажмана домаћих аутора и аутора из држава окружења, из свих области правне теорије и праксе. У својим чланцима аутори се првенствено баве методолошком анализом законских рјешења и актуелне судске праксе из области уставног, кривичног, грађанског, облигационог, међународног права.

Пред научних и стручних чланака објављују се и прикази занимљивих научних и стручних издања из разних области права. Посебно мјесто у сваком броју часописа резервисано је за најинтересантније примјере из судске праксе редовних судова, те и судова посебне надлежности и уставних судова свих ентитета у Босни и Херцеговини.

Због свега наведеног наш Часопис до сада је дао немјерљив допринос развоју правне науке у цијелој Босни и Херцеговини, али и  у земљама у окружењу.

ГОДИШЊАК Правног факултета Универзитета у Бањој Луци уређује се у складу са важећим прописима и према највишим научним стандардима квалитета. Сви запримљени радови прије објаве пролазе контролу од два анонимна рецензента из одговарајуће правне области, са листе угледних академских научника, као и лекторску контролу. Коначну одлуку о објављивању доноси уређивачки одбор.

ГОДИШЊАК Правног факултета Универзитета у Бањој Луци категоризован је као национални часопис прве категорије код надлежног ресорног министарства Владе Ребпулике Српске. Уређивачки одбор чине истакнути научни радници и стручњаци из Босне и Херцеговине и иностранства. Часопис је регистрован и у међународној академској бази часописа и публикација EВSCO, те је и на листи часописа са DOI дозволом. У току је процедура индкесирања у Directory of Open Access Journals (DOAJ), са циљем повећања видљивости Часописа.

Часопис је индексиран у CEEOL међународној електронској бази.