ФАКТИЧКА ЕКСПРОПОРЦИЈА

  • milica
Ključne reči: експропријација, фактичка експропријација, наканада

Apstrakt

Експропријација је институт којим се право својине физич- ког или правног лица на непокретностима ограничава или одузима уз одго- варајућу накнаду, а сам поступак, услови и висина накнаде одређени су за- коном. Овим инситутом законодавац је настојао да направи баланс између заштите субјективног права и општег интереса. Јасно је да се ниједна др- жава, од времена старог Рима па до данас, не може развијати без градње објеката од јавног значаја (болнице, школе, електране иитд.)и без извођења инфраструктурних радова и да у том смислу држава односно јавна власт мора реаговати захватајући у имовинска права физичких и правних лица али само у строго прописаном поступку. Све остало доводи до повреде права својине које је гарантовано уставом и законима модерних држава.

Постоје случајеви изградње објеката од јавног интереса или извођења других радова од јавног интереса који за посљедицу имају потпуно или дјелимично одузимање права својине физичким или правним лицима, иако не постоји одлука о одузимању, тј. рјешење о утврђивању општег инте- реса и рјешење о експропријацији. Правна теорија и правна пракса такве случајеве подводе под концепт фактичке експропријације, односно тзв. фактичког депосједирања, која се од концепта формалне експропријације разликује по одсуству битних елемената законски утврђеног поступка експропријације.

Objavljeno
2022-08-24