ОДЛУКЕ СУДА ПОВОДОМ ПРИГОВОРА ТРЕЋЕГ ЛИЦА

  • Стефан Мишкић Мастер правник, запослен у “Osiguranje Aura”, a.d. Бања Лука
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.7251/GOD2244091M

Сажетак

Треће лице које тврди да у погледу предмета извршења има такво право које спречава извршење, према правилима извршног поступка, има могућност употребе правних средстава којима ће то своје право заштити. Као најистакнутије правно средство које користи треће лице јавља се приговор трећег лица. Изјављивањем приговора пред извршним судом се покреће поступак за заштиту угрожених права трећег лица, а о самом приговору одлучује извршни суд. Одлуке извршног суда поводом приговора трећег лица, могу бити одлуке којима се приговор трећег лица усваја, али и као одлуке којима се приговор трећег лица одбија или одбацује. Зависно од одлуке извршног суда, треће лице погађају одређене правне посљедице, а те исте посљедице, своје дејство могу произвести и утицати на сам ток извршног поступка, поводом кога је треће лице изјавило приговор. У овом раду ће се извршити анализа одлука, које извршни суд може донијети поводом правног средства – приговора трећег лица, посљедице и промјене које погађају како треће лице чије је право угрожено, тако и странке у извршном поступку, али, и каква је судбина извршног поступка, у зависности од одлуке извршног суда. Такође, извршиће се анализа актуелне судске праксе, као и упоређивањем теоријских ставова и судске праксе домаће државе и земаља у окружењу донесених по приговору трећег лица.

Секција
Прегледни научни чланци