СПРЕМНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА УВОЂЕЊЕ ЕВРОПСКЕ ДИРЕКТИВЕ SOLVENCY II

  • Емина Имамовић Др сци. интерни ревизор Друштва
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.7251/GOD2244125I

Сажетак

Европска унија увела је Солвенцy ИИ - Директиву 2009/138/ЕЗ Европског парламента и савјета о оснивању и обављању ђелатности осигурања и реосигурања (у даљем тексту: Солвенцy ИИ), како би осигурала финансијску стабилност осигуравајуиих друштава, постављајуии строжије захтјеве од постојеие регулативе. Примјена нове директиве у земљама Европске уније почела је почетком 2016. године. У земљама за које проведба ове директиве није обавезујуиа, јер нису чланице Еуропске уније, неопходно је усклађивање националних прописа и закона који регулишу наџор и управљање осигурања у складу са Солвенцy ИИ.
Босна и Херцеговина као потписница Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ има обавезу да уводи у национално законодавство прописе Европске уније. Увођење ове регулативе у Босни и Херцеговини импицират ие велике промјене у финансијском, организационом и правном аспекту осигуравајуиих друштава. Нова регулатива захтијеват ие нова правила у виду маргине солвентности, потпуно другачији холистички приступ управљању и трансферу ризика, инвестицијама осигуравајуиих друштава, те увођење кључних функција. Носиоци кључних функција су у новом правном оквиру подвргнути строгим прописима у погледу стручних квалификација и личне поузданости. Неопходна је адекватна припрема домаиих осигуравајуиих друштава за примјену Солвенцy ИИ, у складу са прописаним смјерницама.
У раду смо указали на најзначајније дијелове Солвенцy ИИ, припремне радње за увођење ове директиве у национална законодавства, усаглашеност босанско херцеговачких прописа са европским, кораке које Босна и Херцеговина мора подузети да би увела у потпуности ову директиву у своје законодавство.

Секција
Прегледни научни чланци