ОРГАНИ КРИВИЧНОПРАВНЕ И ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, ЕВРОПСКИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И CORPUS IURIS

  • Miodrag Simović
Ključne reči: кривичноправна сарадња, полицијска сарадња, Eurojust, Европска правосудна мрежа, Судије за везу, Europol, OLAF, европски јавни тужилац, Corpus Iuris

Apstrakt

Европска унија  већ дуго чини одређене напоре у правцу развоја кривичног права Европске уније, чији би основни циљ заштита финансијских интереса Уније. У ту сврху дошло је до увођења одређених нових кривичноправних института типичних управо за ову грану права. Међутим, да би дошло и до стварне реализације и примјене механизама заштите интереса Уније, указала се потреба и за формирањем органа полицијске и кривичноправне сарадње унутар Уније, који ће бити независни од кривичних законодавстава држава чланица, али паралелно остваривати велики степен сарадње и међусобно, али и са националним органима држава чланица, све у сврху брже, ефикасније и једноставније сарадње и заштите вриједности Уније. У том контексту, су и увођење европског јавног тужиоца, те академске студије Corpus iuris, за коју многи сматрају да представљају претечу кривичног законика Европске уније. У раду се детаљније представљени органи за правосудну сарадњу међу државама чланицама – Eurojust, Европска правосудна мрежа, Судије за везу, Europol, Европски уред за борбу против превара – OLAF, европски јавни тужилац, те Corpus iuris. Уз то, предмет пажње су и тенденције у заштити људских права.

Objavljeno
2022-08-16