U R E D N I Š T V O  ČASOPISA
Prof. dr Nikola Mojović,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska – BiH
Prof. dr Igor Milinković,
vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska – BiH
Prof. dr Zoran Vasiljević,
vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci Republika Srpska – BiH
Prof. dr Dragiša Drakić,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
Prof. dr Vuk Radović,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof. dr Slavko Đorđević,
vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
Doc. dr Radislav Lale,
docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska – BiH


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Željko Mirjanić
UREDNIK:
Doc. dr Bojan Vlaški

LEKTOR:
Dragana Milinčić, prof.
ŠTAMPA:
Grafid d.o.o. Banja Luka

TIRAŽ

300 primjeraka